• วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 น.
    • การเดิน-วิ่งหรรษาเทรล ระยะทาง 3 กิโลเมตร
    • การแข่งขันวิ่งเทรล ระยะทาง 10 กิโลเมตร
    • การแข่งขันวิ่งเทรล ระยะทาง 21 กิโลเมตร
    • การแข่งขันวิ่งเทรล ระยะทาง 32 กิโลเมตร
    • การแข่งขันวิ่งเทรล ระยะทาง 50 กิโลเมตร

12